W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) art 13. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Robert Skucha.

Kontakt z Administratorem danych można uzyskać korespondencyjnie pod adresem:
Robert Skucha

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do realizacji umowy współpracy oraz w celach promocji własnych produktów i usług. Podstawą do ich przetwarzania jest art. 6 ust 1. lit b) oraz art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych jest promocja własnych produktów i usług.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji w/w umowy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych. Do kategorii tych podmiotów należą w szczególności podmioty świadczące na rzecz Robert Skucha usługi administracyjne, księgowe oraz utrzymania i obsługi infrastruktury IT. Jeżeli będzie dochodziło do transferu danych osobowych poza europejski obszar gospodarczy, będzie to realizowane zgodnie z wymogami rozporządzenia, korzystając ze standardowych klauzul umownych. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie, gdy obowiązek taki będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub łączącej z Panem/Panią umowy. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów do jakich zostały pozyskane. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, okres przechowywania dokumentacji księgowej, wynosi co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą (art. 74 ust 3 w/w ustawy).

Zgodnie z art. 15, 16 i 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w wypadkach tam wskazanych, przysługiwać może Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Urząd Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie 00-193 przy ul. Stawki 2.

Kontakt

Viper, katamaran na odrze

© 2024 All Rights Reserved. Wroclawrejsy.pl